Aktuálně


POZOR ZMĚNA !!! Od 1.2. 2019 nově úrazové pojištění u pojišťovny VZP, a.s.
Více informací o pojištění
Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci pojišťovny Kooperativa.


Aktuální informace k opatření státu v souvislosti s COVID 19

Stručný přehled aktuálních informací o možných úlevách, uplatnění nároků na státem poskytované podpory, o možnostech úvěrů a doporučení pro všechny typy sportovních subjektů, na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR kvůli nemoci COVID 19 najdete zde.Ocenění sportovce okresu Přerov se blíží

Již 3. března 2020 budou v 18:00 hod v městském domě v Přerově oceněni Ti nejlepší z nejlepších - sportovci a sportovkyně z okresu Přerov. Nominace proběhla v 7 kategoriích - jednotlivci mládež/dospělí, kolektivy - mládež/dospělí, krajánek roku, masters (veteráni) a trenér roku. Hlasovat o ceně sympatie můžete zde. Večerem bude provázet Radek Šilhan. Vstupenky je možno získat zdarma v městském informačním centru.Nominace na ocenění Trenérka, cvičitelka roku 2019

Český olympijský výbor ve spolupráci s Komisí rovných příležitostí ve sportu ČOV již od roku 2007 oceňuje přínos žen, které se věnují trénování dětí i talentovaných a profesionálních sportovkyň a sportovců i sportu pro všechny. Od letošního roku však přibude také ocenění pro muže, kteří se zasloužili o rozvoj sportu žen. Nominovat jednotlivé osobnosti můžete do níže uvedených kategorií.

Vyhlašované kategorie:

 • Dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky
 • Profesionální trenérka / cvičitelka s mimořádnými dlouhodobými úspěchy
 • Objev roku, mimořádný úspěch příslušného roku
 • Ocenění za přínost sportu žen
 • Nominace zasílejte do 24. února 2020, prostřednictvím online formuláře Nominace lze podávat pouze prostřednictvím střešních sportovních organizací (ČUS).

  Zveřejnění výsledků MŮJ KLUB

  MŠMT zveřejnilo na svých webových stránkách http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-dotaci schválené dotace z projektu Můj klub pro rok 2019


  schválené dotace - výběr - k 13.11. 2019

  Nominace na sportovce Olomouckého kraje

  Stejně jako v předcházejících letech připravuje Olomoucký kraj opět ve spolupráci s agenturou TK PLUS již 19. ročník slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů Olomouckého kraje, tentokráte za rok 2019.
  Dovolujeme si Vás tedy vyzvat k zasílání návrhů a potřebných podkladů pro nominaci úspěšných sportovců a kolektivů za rok 2019 včetně hendikepovaných sportovců.

  Vyhlašované kategorie:

 • Dospělí sportovci
 • Mladí sportovci do věku maximálně 21 let včetně
 • Kolektivy dospělých
 • Kolektivy mládeže do věku maximálně 21 let včetně
 • Zdravotně hendikepovaní sportovci

 • Pravidla pro nominace:

 • umístění na světových a evropských mistrovstvích (MS, ME, MSJ, MEJ, světové a evropské poháry..),
 • tituly a umístění na mistrovstvích ČR,
 • tituly a umístění v Českém poháru,
 • umístění na významných jiných světových, evropských či republikových soutěžích …
 • Ve svém návrhu stručně a přesně uvádějte dosažené tituly a výsledky, které jsou třeba k prezentaci nominovaných sportovců a současně budou využity jako podklady pro moderátora slavnostního vyhlašování. U navrhovaných prosím také uvádějte příslušnost k TJ/SK a kontaktní údaje !!!!

  Slavnostní vyhlášení proběhne dne 27.února 2020 v Přerově. Nominace sportovců zasílejte e-mailem do 18. prosince na cusprerov@seznam.cz  Můj klub 2020 - podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let

 • Žádosti je možno podávat do 18. listopadu 2019
 • Minimální počet je 12 sportujiích dětí, rok narození 1997 a mladší a výběr čl. příspěvku 100,-- / osoba
 • Text Výzvy
 • Přihlášení do IS Sport
 • Vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem - nejpozději do 15.2.2020!
 • Pracovníci OS ČUS a SCS ČUS Přerov, vám rádi pomohou s vyplněním a podáním žádostí.


 • Sportuj s námi 2020

  Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2020. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář) Přihláška bude aktivní až od 1. 11. 2019!
  Přihlášení do projektu pro rok 2020 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019.

  Podmínky pro zařazení akce do projektu

 • organizátor musí být členským subjektem ČUS;
 • akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
 • minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
 • akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
 • akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
 • dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
 • nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
 • termín konání akcí je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.


 • Evidence údajů o skutečných majitelích u spolků

  Sportovní spolky mají povinnost do 1.1.2021 zapsat u rejstříkového soudu skutečného majitele. U spolků se ve většině případů bude zapisovat buď jen předseda (v případě individuálního statutárního orgánu) nebo všichni členového výkonného výboru (v případě, že statutární orgán je kolektivní). Zápis se provádí přes tzv. inteligentní formulář (https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular) u rejstříkového soudu. U spolků není zápis údajů zpoplatněn. Rejstříkový soud o zápisu spolek nikterak nevyrozumí, je však možno vyplnit ve formuláři email, na který je zaslána vygenerovaná zpráva o zápisu. Pokud zápis není možný, obdrží spolek zprávu s důvody, proč k zápisu nedošlo. Evidence skutečných majitelů není veřejná a nelze do ní nahlížet !!!

  Postup pro zápis skutečného majitele je následující:

 • zvolte možnost: "Postavení skutečního majitele je založeno jinak"
 • zvolte možnost: "Slovní vyjádření postavení"
 • vypiště text: "Postavení skutečného majitele je založeno právní fikcí tak, že jím je člen / členové statutárního orgánu, neboť skutečného majitele nelze určit jinak."
 • Formulář s úředně ověřeným podpisem zašlete místně příslušnému rejstříkovému soudu.  Pozvánka na festival sportovních oddílů aneb „Pojď ven, přijdi mezi nás sportovat!“

  V rámci sportovní akce Víkend plný sportu s Mamutem dne 25. 5. 2019 nabízíme TJ/SK možnost prezentovat své sportovní aktivity v areálu Střední školy zemědělské v Přerově. Myšlenkou je Dětský sportovní den, představit jednotlivé organizace a nechat děti si osahat sport, kterému by se mohly věnovat. Rodiče mohou s přítomným zástupcem oddílu prodiskutovat podmínky v klubu, náročnost apod. Kontatní osoba: Kamil Pospíšil pospa6zavináčseznam.cz  Povinnost zveřejnění účetní závěrky

  Upozorňujeme sdružené spolky, aby si zkontrolovaly zápisy ve spolkovém rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik a případné nedostatky zde odstranily. Kromě stanov a rozhodnutí o volbě členů orgánů je potřeba do sbírky listin založit i některé další doklady. Zde je třeba výslovně upozornit na povinnost založit do sbírky účetní závěrku s přílohou, příp. i výroční zprávu (výroční zprávu je obecně povinna vyhotovit účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem). Toto je pro většinu sportovních spolků základní a dostačující rozsah listin zakládaných do sbírky. Co všechno má obsahovat sbírka listin upravuje §66 zákon č. 304/2013Sb. o veřejných rejstřících. Zápisy a sbírku listin je třeba dát do pořádku, nejen s ohledem na možné sankce, které hrozí z právní úpravy veřejných rejstříků (pořádkové pokuty, zrušení spolku), ale je třeba si uvědomit, že toto bude i předmětem kontroly ze strany poskytovatelů dotací, grantů atd., zcela jistě pak ze strany MŠMT. Jak podat příslušné doklady do rejstříku.  Rejstřík sportovců spuštěn

  K 1. 7. 2018 byl formou webové aplikace, přístupné prostřednictvím internetového prohlížeče na adrese https://rejstriksportu.msmt.cz , spuštěn Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Jedná se o první fázi Rejstříku, ve které budou probíhat zápisy střešních sportovních organizací a národních sportovních svazů s jejich strukturou sportovních klubů a tělovýchovných jednot.  Nová směrnice ČUS k ochraně osobních údajů

  V souladu s článkem III. odst. 7 a článkem VII. odst. 6 písm. b) Stanov ČUS byla schválena Výkonným výborem ČUS dne 19. 6. 2018 nová směrnice o evidenci členské základny České unie sportu, z.s., která reflektuje "nový" Informační systém ČUS a nové nařízení EU o ochraně osobních údajů tzv. GDPR.

  Příprava na GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů) vrcholí

  Česká unie sportu a Český olympijský výbor pro Vás průběžně zpracovávají informace, příslušná doporučení a vzorové dokumenty, které budou vyhovovat požadavkům GDPR. .

 • Doporučení pro sportovní spolky.
 • Nejčastější dotazy.
 • Vzorový formulář - souhlas se zpracováním osobních údajů.


 • Neziskové organizace a EET - příklady z praxe

  EET v podmínkách TJ/SK